มาทำความรู้จักกับ Profit and Loss (P&L) กันเถอะ!

งบกำไรขาดทุน หรือ Profit And Loss (P&L) เป็นงบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงาน ทั้งรายรับและรายจ่ายของกิจการร้านอาหาร ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่จะต้องไม่เกิน 1 ปี เพื่อวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลานั้นเท่าใด และเมื่อนำรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว จะเป็นกำไรสุทธิ (Net Income หรือ Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) มากน้อยเพียงใด เพื่อให้ทราบผลกำไร หรือขาดทุนเหล่านั้นว่า มาจากส่วนใด และเจ้าของร้านจะได้เอาข้อมูลส่วนนี้ ไปวิเคราะห์และวางแผนดำเนินธุรกิจต่อไป  การคำนวณงบกำไรขาดทุน ใช้สูตร : รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  รายได้ มี 2 ประเภท คือ รายได้จากการขายและบริการ ส่วนรายได้อื่นๆ คือ รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ และไม่ได้มาจากธุรกิจหลักของกิจการ ซึ่งเจ้าของร้านไม่ควรให้น้ำหนักกับรายได้ส่วนนี้จนเกินไป  ค่าใช้จ่าย เกิดจากการขายสินค้าตามรายการ 4 ประเภท ได้แก่ ต้นทุน ค่าแรง ค่าเช่า…